NAZWA ODDZIAŁU
Klasa B
MEDYCZNA

z rozszerzonym językiem angielskim
PATRONATWydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej,
PWSW w Przemyślu

Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych
i laboratoryjnych z chemii prowadzonych przez pracowników akademickich w pracowniach PRz i PWSW.
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
4 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
- język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
- język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
biologia
chemia
język angielski
(poziom III.1.R)
OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT REALIZOWANY W KLASIE I
język łaciński
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW
Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.: zajęcia laboratoryjno-warsztatowe z biologii i chemii, grafika cyfrowa, film, teatr anglojęzyczny, chór szkolny, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, język angielski, biologia albo chemia
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, języka angielskiego,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Bio-logiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Chemiczny oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,,
- do studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicznych, tj. medycyna, biomedycyna, farmacja, stomatologia, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, technologia żywności, psychologia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ogrodnictwo, rolnictwo, biotechnologia, genetyka sądowa, turystyka rekreacyjna, wychowanie fizyczne, zarządzania w sporcie, chemia, biologia, kosmetologia, animaloterapia, toksykologia sądowa, itp