NAZWA ODDZIAŁU
Klasa A matematyczno–fizyczna,
tzw. POLITECHNICZNA
z dodatkową liczbą godzin rozszerzonego języka angielskiego lub języka niemieckiego
PATRONAT
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich AGH w Krakowie.
Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie tzw. KLASY ZEROWEJ AGH
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
3 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym
– na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego – język angielski lub język niemiecki
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych) w dodatkowo zwiększonym wymiarze, tj. 13 godzin w cyklu kształcenia.

Drugi język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym
– na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego – język niemiecki lub język angielski lub język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
matematyka - wymiar godzin 4/8/6
fizyka - wymiar godzin 2/6/4
język angielski lub język niemiecki - wymiar godzin 3/5/5
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
historia i społeczeństwo
INNOWACJA
Innowacja pedagogiczna z informatyki pt. Podstawy programowania pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W klasie realizowane są dodatkowe zajęcia z nauki programowania, podczas których uczniowie poznają podstawy programowania i algorytmiki - wymiar godzin (2/1/1).
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i języka angielskiego lub języka niemieckiego,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Konkurs Wiedzy Technicznej, Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- do studiów na kierunkach akademickich, politechnicznych i uniwersyteckich, tj. automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka, mechanika, elektronika, budownictwo, architektura, mechatronika, telekomunikacja, akustyka, telekomunikacja, inżynieria akustyczna, informatyka, astronomia, fizyka medyczna, analityka medyczna, elektroradiologia, biofizyka, energetyka, a także finanse i rachunkowość, ekonometria itp.