NAZWA ODDZIAŁU
Klasa A
POLITECHNICZNA
z rozszerzonym językiem angielskim
PATRONAT


Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich AGH w Krakowie.
Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie
tzw. ROKU ZEROWEGO AGH
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
4 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
- język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
- język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
matematyka
fizyka
język angielski
(poziom III.1.R)
OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT
REALIZOWANY W KLASIE I
muzyka
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW
Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.: grafika cyfrowa, film, teatr anglojęzyczny, zajęcia laboratoryjno-warsztatowe z biologii i chemii, chór szkolny, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, fizyka, język angielski
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki, języka angielskiego,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Ma-tematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Konkurs Wiedzy Technicznej, Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała, Podkarpacki Kon-kurs Matematyczny im. F. Leji oraz w innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- do studiów na kierunkach akademickich, politechnicznych, uniwersyteckich oraz uczelniach wojskowych, tj. automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka, logistyka, mechanika, elektronika, budownictwo, architektura, mechatronika, telekomunikacja, akustyka, telekomunikacja, inżynieria akustyczna, inżynieria materiałowa, informatyka, cyberbezpieczeństwo, astronomia, fizyka medyczna, analityka medyczna, elektroradiologia, biofizyka, energetyka, a także finanse i rachunkowość, ekonometria, filologia angielska itp.