Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej nauczycielki naszej szkoły Pani Profesor Anny Ferenc. Żegnamy osobę oddaną sprawom młodzieży, jej edukacji i wychowaniu. Zapamiętamy Ją, jako dobrego człowieka pełnego energii, życzliwości i uśmiechu. Rodzinie i przyjaciołom przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

WSPOMNIENIE
Anna Maria Ferenc urodziła się 18 sierpnia 1945 r. w Przemyślu. Po ukończeniu w 1963 roku II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Przemyślu rozpoczęła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1965 roku zmieniła uczelnię i kierunek studiów, wybierając Wydział Filologiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, który ukończyła w 1970 roku, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Pierwszą pracę podjęła 16.08.1970 r. w I Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Przemyślu. Następnie pracowała w innych szkołach, tj.: II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Przemyślu (01.09.1971 r. – 31.08.1975 r.; 01.09.1976 r. – 31.08.1977 r. oraz 01.09.1982 r. – 31.08.1984 r.), w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu (01.09.1984 r. – 31.08.1985 r. ), gdzie pełniła funkcję nauczyciela języka polskiego i wicedyrektora ds. pedagogicznych, w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu (01.09.1986 r. – 30.12.2003 r.). W okresie od 01.09.1975 r. do 31.08.1976 r. pełniła funkcję wizytatora – metodyka języka polskiego przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu, a od 01.09.1978 r. do 31.08.1982 r. była zastępcą Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Przemyślu. W roku szkolnym 1985/1986 piastowała funkcję dyrektora Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Przemyślu.

Dyplom II stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie języka polskiego uzyskała w 1988 r., a akt mianowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymała 29 grudnia 2000 r. W 2001 r. została wpisana do ewidencji egzaminatorów maturalnych z języka polskiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 30 grudnia 2003 roku przeszła na emeryturę, ale jeszcze do 31 sierpnia 2004 r. pracowała w charakterze nauczyciela języka polskiego w macierzystej jednostce, a od 01.09.2002 r. – 31.08.2005 r. była doradcą metodycznym w zakresie języka polskiego.

Należała do nauczycieli wyróżniających się swoim zaangażowaniem w pracy z młodzieżą, co było zauważane przez jej przełożonych. Otrzymała:
- Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia – wrzesień 1973 r.
- Nagrodę Kuratora Oświaty – r. szk. 1995/96,
- Nagrody Dyrektora Szkoły: 15.12.1989 r.; 14.10.1992 r.; 14.10.1999 r.;
Wielokrotnie odbierała gratulacje Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, gdy jej podopieczni uzyskiwali tytuły finalistów etapów centralnych tej olimpiady w latach: 1995, 1996, 1999, 2000, 2001.

Pani Ferenc była doświadczonym pedagogiem, wymagającym i konsekwentnym. Cieszyła się dużym szacunkiem i sympatią swoich uczniów, dla których była autorytetem. Rozbudzała u młodzieży miłość do literatury i języka polskiego. Wykształciła i wychowała wiele pokoleń polonistów.

Pani prof. Anna Ferenc pozostanie w pamięci swoich współpracowników i wychowanków.

Kategoria: