Komunikat

Szanowni Państwo
W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

W związku z powyższym informuję, że I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu przetwarza Państwa dane osobowe w związku z realizowanym procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Jednocześnie powiadamiam, że:

1) administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu z siedzibą przy ul. Słowackiego 21,
tel.: 16 676 95 70, adres e-mail: liceum@slowak.edu.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799;
adres e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl
adres korespondencyjny: Rynek 1, 37-700 Przemyśl,

3) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 1 lit. a, h, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu: realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa,

4) administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa,

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez ucznia obowiązku nauki oraz konieczny czas archiwizowania dokumentacji przebiegu nauczania.

Informuję także, że przysługuje Państwu prawo do:
1) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
2) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Słowackiego w Przemyślu

Kategoria: