List Otwarty

List Otwarty
Nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, szkoły powstałej ponad 390 lat temu, pragną wyrazić swój sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i poprzeć strajkujących nauczycieli w całej Polsce. My też bierzemy czynny udział w akcji strajkowej. Nasze stanowisko opiera się na przekonaniu, że najwyższym dobrem, zarówno dla polskiego rządu, nauczycieli, jak i rodziców, powinna być przyszłość młodego pokolenia.

Wprowadzona reforma oświaty nie gwarantuje poprawy jakości edukacji, a sposób, w jaki jest wdrażana, przyczynia się do dezorganizacji pracy w szkołach. Koszty tej reformy zmuszone są ponosić przede wszystkim dzieci, a także ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Pragniemy przypomnieć, że szkoła pełni istotną funkcję w społeczeństwie. Nauczyciele edukują młode pokolenie i wprowadzają je w świat dorosłych. Nauczyciele pomagają uczniom rozwijać talenty, wspierają słabszych w ich drodze do sukcesu, rozbudzają uczucia patriotyczne, wychowują młodych ludzi w poszanowaniu wiedzy i kultury. Pedagodzy i nauczyciele, często kosztem własnego prywatnego czasu, a nierzadko kosztem własnych nakładów finansowych, wpływają na jakość zajęć edukacyjnych.

Oprócz uczenia dzieci i młodzieży, nauczyciele podejmują szereg innych działań: wychowawczych, patriotycznych, społecznych. Organizują wycieczki, wyjazdy naukowe i sportowe, prowadzą nieodpłatnie koła zainteresowań, angażują się w wolontariat, współpracują z licznymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Swoim przykładem uczą młodych ludzi, że należy poświęcać swój czas dla dobra drugiego człowieka. Dla dzieci i młodzieży nauczyciele są zwykle przewodnikami, mistrzami, opiekunami i powiernikami, dlatego też degradacja zawodu nauczyciela i obniżenie statusu społecznego, skutkujące odchodzeniem ze szkół ludzi z pasją, uderzają przede wszystkim w uczniów.

Upominając się o należny nauczycielom szacunek w społeczeństwie i prestiż tego zawodu, oczekujemy, że rząd wyraźnie przeciwstawi się dezawuowaniu w mediach publicznych pracowników oświaty.

Zwracamy się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o bezzwłoczne rozpoczęcie rzeczywistego dialogu ze środowiskiem pracowników oświaty w celu zakończenia trwającego sporu oraz poprawy sytuacji w polskiej szkole.

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Słowackiego w Przemyślu

Kategoria: