Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2404 z /home/slowak/domains/slowak.edu.pl/public_html/includes/menu.inc).

Regulamin przyjęć do
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
w roku szkolnym 2012/2013


1. O przyjęcie do liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Podstawą przyjęcia absolwenta gimnazjum do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych:

 • z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - (do 100 pkt.);
 • z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez Radę Pedagogiczną zajęć edukacyjnych; (w przypadku, gdy na świadectwie ukończenia gimnazjum będą dwie oceny z języka obcego pod uwagę będzie brana wyższa ocena)- (do 80 pkt.)
 • z doliczenia punktów za wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia (do 20 punktów) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Przy ustaleniu liczby punktów za ocenę na świadectwie przyjmuje się następujące wartości ocen:
 • celujący 20 pkt.
 • bardzo dobry 16 pkt.
 • dobry 12 pkt.
 • dostateczny 8 pkt.
4. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 pkt.

5. W przypadku uczniów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów, przy ograniczonej ilości miejsc w klasach pierwszych, stosuje się następujące kryteria ex-aequo:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 1 z późniejszymi zmianami)
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 2 z późniejszymi zmianami)
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami)
 • ocena zachowania
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
 • średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
 • ocena z języka polskiego
 • ocena z języka obcego
 • procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki


6. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów", stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r.

7. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów do klasy pierwszej na podstawie decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

8. Dyrektor szkoły ogłosi informację o wynikach rekrutacji do klas pierwszych oraz o ewentualnych wolnych miejscach w terminie ustalonym przez kuratora oświaty - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r.