NAZWA ODDZIAŁU
Klasa C polonistyczno–historyczno–wosowska,
tzw. HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI PRAWA
PATRONAT
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii UJ w Krakowie.
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
3 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym
– na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego – język angielski lub język niemiecki
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Drugi język obcy:
* dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym
– na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego – język niemiecki lub język angielski lub język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

* dla początkujących – język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
język polski - wymiar godzin 4/8/8
historia - wymiar godzin 3/6/4
wiedza o społeczeństwie - wymiar godzin 2/4/4
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

język łaciński dla prawników
przyroda
INNOWACJE

Innowacja z historii pt. "ABC prawa".
Innowacja z wiedzy o społeczeństwie pt. "Zarys historii ustroju państwa i prawa"
Innowacja z języka niemieckiego w grupie międzyoddziałowej
dla uczniów chcących uczyć się języka w szerszym zakresie, tj. 4/4/4.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, języka obcego,
- udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego", Olimpiada Wiedzy o Prawie, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- studiów na kierunkach akademickich i uniwersyteckich, tj. prawo, polonistyka, filozofia, historia, stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, archiwistyka, filologia klasyczna, dziennikarstwo, socjologia, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, edytorstwo, politologia itp.