Prezydium Rady Rodziców w roku szkolny 2016/2017

przewodniczący Rady Rodziców: p. Marek Pacławski
zastępca przewodniczącego: p. Witold Pawlak
sekretarz: p. Iwona Olejnik

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Witold Flader
Członek Komisji Rewizyjnej – p. Tomasz Rokosz
Członek Komisji Rewizyjnej – p. Mariusz Godos
Rada rodziców jest, nieposiadającym osobowości prawnej, organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Główne działania Rady Rodziców sprowadzają się - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:
- współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
- współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
- upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
- udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
- tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
- współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
- pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
- prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Sugerowana wysokość dobrowolnej wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 50 zł.
Pieniądze można wpłacać w dwóch ratach, tj.
I rata 25 zł do 30 listopada 2016 r.,
II rata 25 zł do 31 marca 2017 r.
Opłaty będą zbierane przez skarbnika Rady Oddziałowej na spotkaniach z rodzicami uczniów. Wpłat można również dokonywać przelewem na konto:
Nazwa odbiorcy:
I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl
Nr konta: 32 1560 0013 2325 6131 8000 0005
Tytułem: „Rada Rodziców – imię i nazwisko dziecka, klasa”


Regulamin Rady Rodziców (projekt)- pobierz