Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

Prezydium RR:
Franciszek Grzech (IIb) przewodniczący RR
Bogdan Mazur (If) zastępca przewodniczącego RR
dr Iwona Olejnik (IIb) sekretarz RR
   
Komisja Rewizyjna:
Ilona Kućmierczyk (IId) przewodniczący komisji
Tomasz Rokosz (IIIa) członek komisji
Anna Fedaczyńska-Mazurek (Ib) członek komisji
   
Członkowie RR
Ewa Strzałkowska (Ia) Danuta Osiadacz (Ic)
Agnieszka Węgielnik (Id) Monika Kukurska (Ie)
Alicja Kożuch (IIa) Irena Błażejowska (IIc)
Tomasz Pawłucki (IIe) Edyta Bolanowska (IIf)
Agata Polaczek (IIIc) Witold Pawlak (IIId)
Renata Szymuś (IIIe)Jadwiga Przybylska (IIIf)
Informacja dotycząca rocznej składki na Fundusz Rady Rodziców.
  1. Rada Rodziców działająca przy I Liceum Ogólnokształcącym im. j. Słowackiego w Przemyślu informuje, że sugerowana minimalna wysokości dobrowolnej, rocznej składki na Fundusz RR wynosi 50 zł od ucznia.
  2. O ostatecznej wysokości składki decyduje rodzic/opiekun prawny ucznia.
  3. Osoby posiadające w szkole więcej niż jedno dziecko mogą wnieść jedną składkę.
  4. Wpłaty mogą być dokonywane ratalnie.
  5. Zdecydowana większość środków stanowiących Fundusz RR przeznaczana jest na:
  • pokrycie kosztów udziału uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
  • zakup nagród dla uczniów w związku z ich osiągnięciami w nauce, sporcie i działalności społecznej,
  • zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
  • pokrycie wydatków związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa młodzieży oraz estetyki pomieszczeń szkolnych.

Informacje o bieżącym stanie Funduszu RR i ponoszonych wydatkach są przedstawiane ogółowi rodziców podczas wywiadówek szkolnych.

Opłaty będą zbierane przez skarbnika Rady Oddziałowej na spotkaniach z rodzicami uczniów. Wpłat można również dokonywać przelewem na konto:
Nazwa odbiorcy:
I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl
Nr konta: 32 1560 0013 2325 6131 8000 0005
Tytułem: „Rada Rodziców – imię i nazwisko dziecka, klasa”
Informacja dotycząca Studniówki w 2020 roku.

1. Termin - 15.02.2020 r.
2. Miejsce – Hotel Łańcut.
3. Koszt uczestnictwa maturzysty I LO 340 zł.
4. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej - 250 zł (opłata nie zawiera wydatków przeznaczonych na film i zdjęcia).
5. Sposób dokonywania wpłat: przelew na konto z podaniem imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest wpłata oraz klasy:

     Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu
     ul. Adama Mickiewicza 4
     37-700 Przemyśl

     Nr konta: 15 8642 1155 3015 1511 4969 0001

6. Termin dokonywania wpłat:
     1) do 30.06.2019 r. min. 50 zł,
     2) do 30.11.2019 r. pozostała należna kwota.
7. Osoby do kontaktu:
     Franciszek Grzech – przewodniczący Komitetu Studniówkowego tel. 604 414 187
     Edyta Bolanowska – skarbnik Komitetu Studniówkowego tel. 506 227 796

Komitet Organizacyjny Studniówki 2020 r.