1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021 – pobierz
  2. ZARZĄDZENIE Nr 3.2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu z dnia 26 lutego 2021 r. – pobierz
  3. ZARZĄDZENIE Nr 19.2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu z dnia 1 grudnia 2020 r. – pobierz
  4. - Procedury stosowanie podczas konsultacji organizowanych w I LO - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19.2020 – pobierz
  5. ZARZĄDZENIE Nr 18.2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu z dnia 19 października 2020 r. – pobierz
  6. - Zasady prowadzenia zajęć szkolnych - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18.2020 z dnia 19.10.2020 r. – pobierz
  7. ZARZĄDZENIE Nr 16.2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu z dnia 31 sierpnia 2020 r. – pobierz
  8. Wytyczne do funkcjonowania szkoły w okresie epidemii covid-19 – pobierz
  9. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w wycieczce/zawodach sportowych/konkursie/olimpiadzie – pobierz
  10. Wytyczne dla pracowników administracji i obsługi dotyczące wzmożonego rygoru sanitarnego w celu zachowania w szkole odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny – pobierz