1. ZARZĄDZENIE Nr 16.2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu z dnia 31 sierpnia 2020 r. – pobierz
2. Wytyczne do funkcjonowania szkoły w okresie epidemii covid-19 – pobierz
3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w wycieczce/zawodach sportowych/konkursie/olimpiadzie – pobierz
4. Wytyczne dla pracowników administracji i obsługi dotyczące wzmożonego rygoru sanitarnego w celu zachowania w szkole odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny – pobierz