NAZWA ODDZIAŁU
Klasa C
PRAWNICZO – MEDIALNA

PATRONATInstytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii UJ w Krakowie.
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
4 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
- język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
- język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)
albo
- język hiszpański
(poziom III.2.0. dla rozpoczynających naukę w pierwszej klasie liceum).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT REALIZOWANY
W KLASIE I
język łaciński
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW
Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.: film, teatr anglojęzyczny, chór szkolny grafika cyfrowa, zajęcia laboratoryjno-warsztatowe z biologii i chemii, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, język angielski, historia albo wiedza o społeczeństwie
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego", Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiada Wiedzy o Rodzinie, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- do studiów na kierunkach akademickich i uniwersyteckich, tj. prawo, polonistyka, filozofia, historia, historia sztuki, stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, archiwistyka, archeologia, filologia klasyczna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, wokalistyka, aktorstwo, reżyseria, socjologia, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, bezpieczeństwo na-rodowe, edytorstwo, politologia, itp.