NAZWA ODDZIAŁU
Klasa C polonistyczno–historyczno–wosowska,
tzw. HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI PRAWA
PATRONAT
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii UJ w Krakowie.
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
3 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym
– na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego – język angielski lub język niemiecki
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Drugi język obcy:
* dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym
– na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego – język niemiecki lub język angielski lub język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

* dla początkujących – język hiszpański
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
język polski - wymiar godzin 5/7/8
historia - wymiar godzin 2/5/3
wiedza o społeczeństwie - wymiar godzin 1/3/3
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

język łaciński dla prawników
przyroda
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
DODATKOWE KORZYŚCI
Bezpłatna usługa Office 365 Education dla każdego ucznia w domenie slowak.edu.pl
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, języka obcego,
- do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego", Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiada Wiedzy o Rodzinie, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- do studiów na kierunkach akademickich i uniwersyteckich, tj. prawo, polonistyka, filozofia, historia, stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, archiwistyka, filologia klasyczna, dziennikarstwo, socjologia, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, edytorstwo, politologia itp.