INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniach 13.08.2020r. – 18.08.2020r. w godz. 9.00 – 14.00, kandydaci zakwalifikowani do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki, tzn. dostarczyć:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
- wydrukowane ze strony „słowaka” - link poniżej, uzupełnione i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty dotyczące oświadczenia uczęszczania na lekcje religii, zgody na wykorzystanie wizerunku, deklaracji wyboru trzeciego przedmiotu oraz wypełniony kwestionariusz,
- 2 zdjęcia do legitymacji (opis na odwrocie zdjęcia zawiera -i mię i nazwisko, nr PESEL).

Do pobrania:
- oświadczenie - pobierz
- kwestionariusz - pobierz

Kategoria: